Ako vidí Deň zraku 2018 Svetová únia nevidiacich?

Svetový deň zraku je najvýznamnejšou udalosťou v kalendári očnej starostlivosti. Tento deň, ktorý každoročne pripadá na druhý októbrový štvrtok, chce zvýšiť povedomie verejnosti v témach akými sú slepota a zhoršenie zraku, ako aj ovplyvniť vlády, aby týmto témam venovali pozornosť, informovali verejnosť a určili finančné prostriedky na národné programy prevencie proti slepote. Jednou z priorít Svetovej únie nevidiacich je zabezpečiť prevenciu straty zraku prostredníctvom odporúčaní a dostupných služieb starostlivosti o oči.

Na svete žije približne 253 miliónov ľudí so zhoršeným zrakom, z ktorých 36 miliónov sú nevidiaci ľudia. Veľká väčšina týchto ľudí žije v podmienkach s nízkym príjmom. Viac, než 80% sú ľudia vo veku 50 a viac rokov. Medzi dve najčastejšie príčiny zhoršenia zraku patria nekorigované refrakčné chyby oka a neoperovaný šedý zákal. Šedý a zelený zákal sa globálne považujú za hlavné príčiny slepoty. Viac, než 80% príčin zhoršenia zraku sa dá predísť alebo ich liečiť. Spoločnosť by sa preto mala zamerať na opatrenia, ktoré verejnosti zvýšia prístup ku kvalitným a komplexným službám očnej starostlivosti.

V dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je stanovené právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia, ktorá zahŕňa poskytovanie dostupných služieb starostlivosti o oči v blízkosti komunity, v ktorej človek žije. Táto povinnosť bola prijatá približne 174 štátmi, ktoré ratifikovali Dohovor. Toto právo však prináša niekoľko výziev. Existuje len veľmi málo očných lekárov a optometristov, ktorí poskytujú služby očnej starostlivosti v komunitách po celom svete. Mnoho rodín vo svete nevie o existencii služieb starostlivosti o oči. Tieto služby sú zo strany vlád podfinancované, neprístupné alebo cenovo nedostupné pre mnohých, ktorí ich potrebujú. Ďalšou výzvou je príliš vysoká cena okuliarov.

Pri príležitosti osláv Svetového dňa zraku 11. októbra, vydala Svetová únia nevidiacich nasledovné rady a výzvy pre spoločnosť:

  • Pre všetky deti a dospelých je nevyhnutná každoročná očná prehliadka
  • Vlády na celom svete by mali vyčleniť dostatočné finančné rozpočty na tieto činnosti: vytvoriť vhodný priestor v obciach pre zdravotnícke tímy, ktoré vykonávajú kontrolu zraku; zabezpečiť vedenie terénnych kliník na poskytovanie služieb starostlivosti o oči; zabezpečiť kontrolu zraku pre žiakov na školách; poskytovať okuliare za zvýhodnené ceny; zabezpečiť zdravotnícke vyšetrovacie zariadenia vo všetkých nemocniciach a zdravotných strediskách; podporovať školenia oftalmológov a optometristov na zlepšenie zručností v oblasti zdravia očí
  • Podporovať rozhlasové a televízne kampane, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na témy prevencie v oblasti zdravia očí

Pri dodržaní týchto rád a výziev sme si istí, že vlády by splnili svoju povinnosť poskytovania služieb starostlivosti o oči pre nevidiacich a čiastočne zrakovo postihnutých ľudí na celom svete.

(zdroj: The World Blind Union)